ПЪРВИЯТ ОБЛАЧЕН ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК НА БЪЛГАРИЯ

базиран на комуникационната технология InfoServ

За нас

ДАН електроник e създателят на първия облачен електронен дневник в България – InfoServ e-School. Той е базиран на комуникационната технология InfoServ , използвана от фирмата и за изграждане на Call Center, Contact Center, и CRM системи. Електронният дневник служи за организиране на учебния процес и училищната дейност в българските училища и за напълно автоматично уведомяване на родителите за всички резултати и събития, свързани с техните деца в училище.

ДАН електроник предприема инициативата за разработване на иновативен електронен дневник през 2003г., като през следващите години InfoServ e-School успява да заеме водещо място сред съвременните IT технологии в образователната система на България. През 2010 г. системата става национална и започва безплатно да се предоставя за използване като облачна услуга във всички училища в България.

Електронният дневник InfoServ e-School функционира до 2018 г.

История

Eлектронният дневник InfoServ e-School е разработен от ДАН електроник първоначално като самостоятелен софтуерен продукт. Първото училище, в което InfoServ e-School е пуснат, е Математическа гимназия „Баба Тонка”, гр. Русе през 2003 г. В последствие, много български училища приемат иновацията и успешно я използват в учебния процес. Към 2009 г. техния брой надвишава 70 училища в страната, а InfoServ e-School се налага като необходим инструмент за ефективно управление на съвременното българско училище.

По-късно, през 2010 г., с развитието на облачните софтуерни решения, InfoServ e-School е трансформиран в единна национална система, безплатно предоставена за използване от всички Български училища, работеща като облачно базиран Електронен дневник (SaaS – Software as a Service). По този начин „ДАН електроник” спомага за реализирането на Националната стратегия за въвеждане на компютърни информационни системи в Българските училища. За кратък период много български училища приемат безплатния, облачен вариант на Електронния дневник InfoServ e-School, като към 2018 г. техния брой достига 650 български училища. Единственото изискване за работа на продукта в този период е “Компютър с Интернет”.

За да поощри иновативните училища, „ДАН електроник“ съвместно с партньорите по проекта, изготвя класация на училищата, активно използващи електронния дневник InfoServ e-School, като отличава първенците сред тях (ТОП училища) чрез изпращане на грамоти и редица предметни награди: SIM карти за мобилен интернет от A1, футболни топки, спортни тениски, енциклопедии по шах, образователни игри Play Land и др.

През 2018 г. електронният дневник InfoServ e-School преустановява своето функциониране.

.

 

14.09.2011 г. Официална пресконференция на ДАН електроник – представяне на Единната, безплатна национална система за училищата InfoServ e-School Електронен дневник, с гост – кметът на София – г-жа Йорданка Фандъкова.

Начин на работа

Начин на работа (Функциониране)

 1. Училището се регистрира за услугата InfoServ e-School
 2. Софтуерното приложение се инсталира в училището на неограничен брой компютри с достъп до Интернет
 3. Учителите въвеждат информация за оценки, отсъствия, поведение, здравен статус, родителски срещи и други училищни събития в системата
 4. InfoServ e-School своевременно, напълно автоматично предоставя информацията до абонираните за услугата родители гласово по телефона, чрез SMS и E-mail съобщения, както и през Web портал
 5. InfoServ e-School предоставя множество справки, които могат да бъдат използвани от училищното ръководство и преподавателите за управление на учебния процес

Колко струва InfoServ e-School?

За Училището

Училището не заплаща НИЩО за ползването на системата. От техническа гледна точка има нужда само от компютър и интернет.

За Родителите

Автоматичното информиране гласово по телефона, чрез SMS, по e-mail и посредством WEB портала се заплаща от родителите като обща пакетна цена от 1,20 лв. с ДДС на месец или 6 лв. на учебен срок. В случай, че решат да се информират гласово по телефона, обаждането се заплаща според тарифния план (без добавена стойност)

Предимства

Предимства за Родителите

 • Информираност – за всичко, което се случва с децата в училище (оценки, отсъствия, забележки, поведение, похвали, здравен статус, родителски срещи, училищни мероприятия и др.)
 • Поглед на родителите върху промени в поведението на детето и възможност за своевременна реакция
 • Проактивно уведомяване – активната страна при уведомяването е InfoServ® e-School, а не родителят. Дневникът автоматично изпраща SMS и E-mail съобщения към мобилния телефон и електронната поща на родителя, а той от своя страна само преглежда тази информация.
 • Своевременно получаване на информацията – информацията се изпраща до родителя веднага след като бъде публикувана от училището
 • Уведомяване през четири комуникационни канали – SMS, телефон, е-mail, web portal
 • Скъсява дистанцията между родители, учители и ученици

Предимства за Училището

 • Подобрява дисциплината на учениците
 • Намалява броя на отсъствията
 • Подобрява нивото на комуникация между учители и родители
 • Повишава съпричастността на родителите, ангажира ги и ги активизира
 • Повишава реномето на училището
 • Подпомага за управлението на учебния процес в училището (посредством разнообразни справки и статистики, базирани на събраната информация в системата)
 • Без първоначална инвестиция за софтуер,
 • Лесно внедряване на софтуера в училището – системата е облачно-базирана (SaaS), инсталира се само клиентската част на системата, която чрез интернет се свързва към сървърния център

Ползи за Обществото и Системата на Образованието

 • Повишава качеството на образованието като цяло
 • Позитивна промяна в обществените нагласи към българското образование
 • Събиране на аналитична информация за учебния процес в училището
 • Информацията, която се събира в системата, може да бъде предоставяна автоматично за анализи, вземане на решения, и разработване на стратегии за развитие на образованието

Уведомяване на родители

Услугата “Уведомяване на Родители” на електронния дневник InfoServ e-School функционира с подкрепата на мобилните оператори A1, Теленор и Виваком до средата на 2018г. Родителите се регистрират за услугата чрез изпращане на безплатен SMS на определен национален номер и съответно заплащат цената на услугата чрез месечните си сметки на своя мобилен оператор. Услугата е пакетна и включва уведомяване на родителите за всички събития и резултати, свързани с техните деца в училище по избран от тях начин:

Телефонно обаждане

Родителят се обажда на денонощен национален номер и чрез навигация по гласови менюта (IVR) получава желаната информация за своето дете

E-mail уведомяване

Родителят получава в своята електронна поща неограничен брой E-mail съобщения с информация за неговото дете

SMS уведомяване

Родителят получава на мобилния си телефон SMS известия с информация за училищни събития, свързани с неговото дете

Web портал

Родителят проверява информация за оценки, отсъствия и съобщения за своето дете през интернет портала на InfoServ e-School

Справки и статистика за училището

Списък със справки в електронния дневник, достъпни за изготвяне от преподавателите и директорите в училището:

Оценки – хронология на оценките

Показва хронология на оценките по предмет и по всички предмети.  При избор на предмет от преподаваните в паралелката, справката показва въведените оценки на учениците по предмета в хронологичен ред.

Оценки – среден успех

Показва среден успех на ученик / паралелка / по предмет / по всички предмети. Обобщава данни за среден успех на ученик,  отделна паралелка или целия випуск по даден предмет, както и общо по всички предмети. Дава ясен поглед върху цялостната подготовка на възпитаниците на учебното заведение.

Оценки – ритмичност в изпитванията

Дава информация за броя изпитани и неизпитани ученици по всички предмети, за които има въведени данни, както и за броя получени „слаби”, „средни”, „добри”, „много добри” и „отлични” оценки. Изготвя се в табличен вид по паралелки за целия срок или за друг дефиниран период от време. Отразява броя на учениците с получени една, две, три или над три „слаби оценки” по даден предмет, като по този начин дава знак за нуждата от допълнителна работа и подобряване на учебния процес.

Оценки – сравнителна справка

Представлява сравнителна справка по успех – дава информация за средния успех на всеки ученик спрямо този на класа и на випуска. Изготвя се едновременно за всички учебни предмети, за които има нанесени данни. Визуализира се в табличен и в графичен вид.

Оценки – справки по преподаватели

Представлява справка по преподаватели – показва хронологията на въвеждане на всички оценки, среден успех, срочни и годишни оценки на учениците, нанесени от конкретно избран преподавател, по преподаван от него предмет. Справката се изготвя в табличен вид, като може да се дефинира период, за който е необходима.

Отсъствия – дневни отсъствия

Показва сума на въведените дневни отсъствия на ученици за избран период. Дневните отсъствия се въвеждат от потребителите (преподаватели или лица) при регистриране на отсъствие от час. Показват се не само общия брой на въведените от класния ръководител към дата отсъствия, но също и въведените дневни отсъствия на ученика по дати.

Отсъствия – натрупани отсъствия към дата

Показва оформените от класния ръководител към определена дата отсъствия и закъснения на учениците. При това се показва не само общия брой на въведените от класния ръководител към дата отсъствия, но също и въведените дневни отсъствия на ученика по дати.

Отсъствия – натрупани отсъствия по класове/випуски

Показва сумарния брой натрупани отсъствия и закъснения (извинени и не извинени) по паралелки и общо за класовете.

Забележки и съобщения за учениците

Показва всички въведени забележки и съобщения за избран ученик или паралелка – например за поведение, здравен статус, родителски срещи, организационни мероприятия.

Получена информация от родителите

Показва каква информация са получили родителите:
 • телефонни обаждания от родители на денонощния национален номер
 • изпратени електронни съобщения до родител
 • изпратени SMS съобщения до родител.

Извършените от всеки потребител на дневника действия

Показва всички действия, които потребителите са извършили със системата. Чрез множество филтри може да се ограничи показанието на справката по: паралелка, ученик, потребител, действие, поддействие и период от време.

Седмични програми

Показва програмата по Преподаватели или по Класове. Справката отпечатва или експортира към файл седмичната програма на училището по преподаватели или класове.